ŠTUDIJSKI KROŽEK OSNOV ESPERANTA »V SVET Z ESPERANTOM / EN LA MONDON PER ESPERANTO«

 

V organizaciji Središča za samostojno učenje Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) je v času od 16. februarja do 6. aprila 2017, v enoti Knjižnica Fužine, potekal 18-urni študijski krožek osnov esperanta, pod naslovom »V svat z esperantom«, kar se v esperantu zapiše »En la mondon per Esperanto.«

 

Mentor Anton Mihelič kaže možna učna pomagala

 

Krožek je vodil mentor, mag. Anton Mihelič, esperantist z mednarodnim izpitom. V začetku je krožek obiskovalo 8 prijavljenih, vendar se je za resno udeležbo in učenje esperanta odločilo 5 udeleženk in krožek tudi uspešno končalo.

Krožek je potekal v tkim. »Zamenhovem letu«, zato je bil še posebej pomemben, saj je predstavljal eno od oblik obeleževanj letošnjih pomembnih obletnic v gibanju za esperanto: 130-letnici mednarodnega esperantskega gibanja, 100-obletnici smrti utemeljitelja esperanta, Ludvika Lazara Zamenhofa, 110-obletnici esperanta na Slovenskem in 80-letnici Združenja za esperanto Slovenije.

 

Mihelič: »Spletna animacija za učenje esperanta od Petra Grbca….«

 

Mentor je krožkaricam pripravil začetno gradivo z osnovnimi informacijami o namenu, vsebini in načinu dela ter z ustreznimi navodili za delo, nato pa jim je za vsako srečanje pripravil posebne učne liste z nalogami, navodili za reševanje in spletnimi povezavami na različne elektronske učne pripomočke. Liste so udeleženke vpele v posebno mapico, ki so jo poimenovali »rastoči učbenik.« Poleg učnih listov je mentor krožkaricam po e-pošti pošiljal dodatne naloge za delo doma.

Poudarek je bil dan na učenju po spletnem učbeniku po »zagrebški metodi« http://learn.esperanto.com/sl/ in s pomočjo učnih pripomočkov in povezav na mentorjevi »esperantski« spletni strani – rubriki »Učenje esperanta« http://www.antonmihelic.com/OBJAVE%20ZA%20JAVNOST/Okvirni%20program%20lastne%20dejavnosti.htm.

 

Krožkarica Zorka pojasnjuje na projekciji »učnega lista«

 

Delo pri krožku je bilo zelo intenzivno in sestavljeno iz branja in prevajanja tekstov iz navedenega učbenika, kar so morale udeleženke pripraviti že doma, čemur je sledila mentorjeva povratna informacija po e-pošti in ustrezna analiza in diskusija na samih srečanjih. Poseben poudarek je bil dan klepetu o vsakdanjih dogodkih, izgovorjavi, poslušanju zvočnih zapisov posamezni lekcij iz učbenika in drugih pomagal.

Udeleženke so reševale tudi vprašalnike v mentorjevem spletnem tečaju esperanta »Zelena sova«, objavljenem na njegovem FB-profilu, nekateri vprašalniki pa so bili namenjeni zgolj potrebam krožka in poslani udeleženkam po e-pošti.

Osvajanje znanja je potekalo tudi v obliki ustreznih iger in celo petja v esperanto prevedenih nekaterih slovenskih ljudskih pesmi.

Srečanja so bila prijetna in sproščujoča, čeprav je bilo delo, kot je bilo že zapisano, zelo intenzivno, saj je to razmeroma skromno število ur, ki so bile na razpolago.

Na zaključku krožka so se udeleženke predstavile z nekaterimi svojimi izdelki kot npr.: ustni komentarji slikovno-tekstovnih prikazov navedbe datumov, poznavanja ure, koledarja, letnih časov, števil, kratki pogovori, ipd.

Zaključku sta med drugimi prisostvovala predsednik Združenja za esperanto Slovenije (ZES), Janez Zadravec in svetovalka v SSU MKL, Špela Šubic-Zalezina.

Udeleženkam krožka so bila podeljena potrdila o uspešnem obiskovanju krožka in posebne priponke »Mi parolas Esperanton«.

 

Krožkarica Vida predstavlja svoj izdelek

 

 

 

Zadovoljne krožkarice s predsednikom ZES, Janezom Zadravcem,njegovo ženo Ano-Mario, mentorjem Miheličem in njegovo ženo Renejo

 

Mentor je krožkarice povabil na posebno delavnico »Dan za esperanto«, 15. Aprila, na Štefanovo 11, v Ljubljani, posvečeno že omenjenim obletnicam, in na Mednarodno esperantsko konferenco »Alpe-Jadran«, 22. in 23. aprila, v Brežicah.

Vzdušje na zaključku je bilo prisrčno, veselo, z izrečenimi toplimi besedami zahval, čestitk in spodbud za širjenje idej esperanta. Manjkalo ni niti fotografiranja, sladkega prigrizka, napitkov in toplega stiska rok v slovo, z željo, da se kaj podobnega v prihodnje še ponovi.

Nekaj vtisov o krožku, ki so jih izrazile udeleženke:

 

»Hvaležna sem vsem, ki ste stopili skupaj in se dogovorili za ta tečaj esperanta. Najprej seveda vam, spoštovani učitelj Tone, ki ste nam navdušeno in prijazno predstavili ta mednarodni jezik in njegovo sporočilo. Na tečaju sem se seznanila z vašo spletno stranjo, kjer ste na enem mestu zbrali izredno veliko informacij in publikacij o esperantu in seveda o možnostih učenja. Tam mrgoli različnih vaj, prosojnic, slovničnih razlag, zvočnih povezav, besedil… Naše skupne učne ure so bile prijetne in sproščene. Največ sem se naučila, ko smo se pogovarjali.  Pravzaprav bi se dalo esperanta naučiti tudi kot samouk, s kvalitetno podporo na spletnih straneh, a vendar ostaja živ pogovor nenadomestljiv del učenja. Tudi domače naloge, ki ste nam jih popravljali, so mi kazale, na kaj moram biti pozorna in kako se moram učiti vnaprej. Iskrena hvala za vaše prizadevanje. Z učenjem Esperanta bom nadaljevala in upam, da se še kdaj srečamo.«

Majda Tomšič

»Na študijskem krožku sem se počutila prijetno in sproščeno. Tečaj je bil
voden strokovno in predstavljenih je bilo veliko spletnih naslovov za
samostojno učenje.  Prav tako štejem kot pozitivno - priprava vaj in pa
"prijaznost" predavatelja Antona Miheliča, da smo vsi in  tisti, ki se ur
vedno niso mogli udeleževati - prejemali gradivo po e-pošti. Učni načrt je
bil jasen. Sicer pa, če želiš napredovati in kaj znati,  moraš prispevati tudi
svoj delež z učenjem. Tu ti ne more nihče pomagati. Hvala za priložnost!«

Marija Ivanuša

»Krožkarice smo na krožku »V svet z esperantom« spoznavale nastanek in razvoj esperanta ter se naučile osnov jezika. Z branjem, pisanjem in poslušanjem esperanta smo se naučile osnovne komunikacije ter pravil jezika. Dobile smo dobro podlago za nadaljnje samostojno učenje. 

Mentor, gospod Tone, nam je evalviral naše domače delo in nam angažirano dopolnjeval znanje. Krožek je bil za nas hkrati delo in sprostitev. Vsekakor smo dobile toliko novih znanj, da lahko z učenjem z nekaj volje nadaljujemo.

Mentorju gredo iskrene zahvale za trud, saj nam je dobro zbudil interes za učenje in nam bil vseskozi na voljo za pomoč.« 

Vida Turk

Zadovoljne krožkarice s predsednikom ZES, Janezom Zadravcem,njegovo ženo Ano-Mario, mentorjem Miheličem in njegovo ženo Renejo

 

»Na esperantski krožek sem rada prihajala. Tu sem se naučila veliko novega. Navdušuje me, kako je esperanto logičen in pravilen jezik. Seznanila sem se z dostopnimi gradivi, ki jih lahko uporabljam pri učenju esperanta tudi v prihodnje. Tega sem še posebej vesela. Na krožku sem spoznala nove ljudi in si z njimi izmenjala kakšno esperantsko sporočilo po elektronski pošti. Na tečaju smo aktivno sodelovali, se med seboj pogovarjali in tako gradili novo znanje.

Hvaležna sem mentorju, gospodu Antonu Miheliču, za ves njegov trud, spodbude pri učenju, vse povratne informacije in dobro voljo, ki jo je delil nami. Hvala!«

Barbara Tomšič

 

Primer zapisa v esperantu, ki ga je pripravila ena od udeleženk:

»Saluton!

 

Kiel vi fartas? Mi estas malsana. Sed mi estos pli bona morgaŭ.

Mi sendas mian hejmtaskon. 

Ĝis la revido,

Vida«

 

Tekst: Anton Mihelič

Fotogalerija: Reneja Mihelič