REFERENCE NA PODROČJU GIBANJA ZA IDEJE ESPERANTA / REFERENCOJ EN LA ESPERANTO-MOVADO

·         predsednik Kluba esperantistov Posavja (KEP) / prezidanto de Esperantista klubo de Posavje (EKP)

·         samostojna referata na 10. kongresu Evropske esperantske zveze (EEU) in na 20. Mednarodni konferenci »Alpe-Jadran« / memstaraj referatoj en la 10-a Kongreso de EEU kaj en la 20-a Internacia esperanto-konferenco de »Alp-Adrio«

·          organizator mednarodnega prijateljskega srečanja esperantistov in Mednarodne konference »Alpe-Jadran«/ organizanto de la Internacia amikeca esperantista renkontiĝo kaj Internacia konferenco de Alp-Adrio;

·         opravljen mednarodni izpit iz esperanta – B1K / internacia ekzameno de Esperanto – B1

·         član in tajnik IO Združenja za esperanto Slovenije (ZES) in delegat ZES v EEU / ano kaj sekretario de la Plenumkomitato de SIEL kaj delegito de SIEL en EEU

·         uspešno izvedeni študijski krožki osnov esperanta / sukcesaj studrondoj de Esperanto

·         več nastopov z »esperantskimi točkami« v okviru različnih prireditev / multaj scenoj kun »esperantaj punktoj« enkadre de diversaj eventoj