USPEŠNO ZAKLJUČEN ZAČETNI TEČAJ “SREČANJA Z ESPERANTOM”

 

Klub esperantistov Posavja (KEP) je v sodelovanju s Knjižnico Brežice organiziral 30-urni brezplačni začetni tečaj osnov esperanta pod naslovom »Srečanja z esperantom«, kar v esperantskem jeziku pomeni »Renkontiĝoj kun Esperanto«.

 

 

 

Prisotne je najprej pozdravil mentor Anton Mihelič

 

Zaključek tečaja je bil v četrtek, 17. aprila 2014, v prijetnem ambientu brežiške Knjižnice.

Tečaj je uspešno zaključilo 6 udeležencev, vodil pa ga je mentor Anton Mihelič, ki je tudi predsednik KEP.

Način dela na tečaju je bil multimedijski, kar pomeni, da so udeleženci uporabljali več virov in načinov osvajanja temeljev esperanta. Šlo je torej za klasične in elektronske vire in načine dela.

 

 

Tečajniki so se ob sadju in napitkih pogovarjali v esperantu in v slovenščini

 

Osnovni učbenik je bil  »Esperanto – učbenik mednarodnega jezika (zagrebška metoda, 3. izdaja)«, avtorja Zlatka Tišljarja. Tečajniki so poleg tega uporabljali še nekatere dele učbenika Rudolfa Rakuše »Esperanto za šole in tečaje«, spletni tečaj na e-portalu »Lernu« - Bildoj kaj demandoj (Slike in vprašanja), učno gradivo, objavljeno na Miheličevi spletni strani, kjer je med drugim tudi »Kotiček za esperanto«, in različne tekste iz druge razpoložljive literature, s katero razpolaga interna knjižnica KEP.

Učno gradivo so sestavljali tudi številni teksti, ki jih je iz različnih dodatnih virov posredoval vodja tečaja.

 

 

Tečajnik Peter Simonišek, ki je tudi lani že obiskoval krožek esperanta,

 je od Bemkočeve in Miheliča prejel potrdilo…..

 

Tečajniki so spoznali osnove značilnosti esperanta, kot npr.: abeceda, »piši kot govoriš in obratno«, naglas na predzadnjem zlogu, skupna korenska osnova za več besednih izpeljank, glagol, samostalnik, pridevnik, osebni zaimki, prislovi, ednina, množina, skloni, vprašalnice po tkim. »korelacijski tabeli«, uporaba različnih predpon, pripon, člena »la«,….., ipd..

 

 

Edi Zanut je tečaj obiskoval prvič…

 

Precej časa je bilo namenjenega glasnemu branju in prevajanju različnih slovenskih in esperantskih tekstov, pogovoru v esperantu in precejšnjemu številu nalog za delo doma. Domače delo so tečajniki analizirali na samih srečanjih, pri tem pa preučevali in popravljali storjene napake.

 

 

Tečajnike je nagovorila tudi direktorica Knjižnice, Tea Bemkoč

 

Tako so se udeleženci tečaja naučili samostojnega sestavljanja lažjih in krajših tekstov, manjših pisem prijateljem in sorodnikom, e-komuniciranja v »klepetalniku« že omenjenega portala »Lernu«, osnovnega osebnega predstavljanja (ime in priimek, mesto bivanja, rojstni datum, ipd.). Naučili so se uporabljati uro, števila, dneve v tednu, mesece, letne čase, dobe dneva, barve, naročiti hrano in pijačo, pozdravljanja, pa tudi zapeti so se naučili nekaterih krajših, v esperanto prevedenih slovenskih ljudskih pesmi. Spoznali so tudi osnovne ideje in simboliko esperanta.

 

 

Drugič tečajnik Rudi Mlinar, pisatelj (v sredini), je začetnikoma Alenki in Ediju, novima članoma KEP, podaril svoj roman…

 

Mentor je udeležence tečaja sproti seznanjal s pomembnejšimi novostmi s področja esperantskega gibanja v Sloveniji in drugod po svetu.

Trije udeleženci tečaja so dopolnili število članov KEP in tudi že pridno sodelovali na nekaterih klubskih aktivnostih, tako, da se je ponovno pokazala koristnost tečaja tudi z vidika napajanja članstva.

 

 

Tečajniki so tudi zapeli…

 

Tako za potek tečaja, kot tudi za njegov zaključek so bili značilni: zagnanost in resnost dela udeležencev, tovariška medsebojna pomoč, sproščenost dela in veselo druženje. Na zaključku tečaja je udeležence najprej v obeh jezikih pozdravil vodja tečaja in izzval tečajnike, da so izvedli krajši pogovor v esperantu in vse skupaj sproti prevedli v slovenščino. Tako tečajniki, kot mentor so v pogovoru oz. v zaključnem nagovoru poudarili, da so solidno osvojili osnove esperanta, da lahko vzpostavijo osnovno komunikacijo z esperantisti po svetu in da bodo širili ideje esperanta v svojih delovnih in bivalnih okoljih.

Mentor se je posebej zahvalil mag. Tei Bemkoč, direktorici Knjižnice Brežice in Maji Frigelj, strokovni delavki za stike z javnostmi, za res odlično gostoljubje in vzorno tehnično podporo pri izvedbi tečaja.

 

 

Igor Rama (prvi z leve) je bil gost zaključnega dogodka, čeprav je sprva nameraval obiskovati tečaj

 

Tečajniki in direktorica Knjižnice so mentorju izročili priložnostni darili, mentorjevi ženi Reneji pa so kolegice in kolegi v znak zahvale za pomoč v času tečaja podarili posebno »velikonočno darilo«.

 

 

Mentor Mihelič je od direktorice Knjižnice prejel potrdilo, da je vodil tečaj

 

Udeleženci zaključnega dogodka so ob sadju in napitkih spletli sproščen pogovor še o mnogih drugih temah in na koncu zapeli še tisto znano »Prav luštno je res na deželi«, prevedeno v esperanto kot »Ĝojigas min vivo kampara.«

 

 

»Gasilska« z leve: Rudi Mlinar, Edi Zanut, Alenka Gerič Rama, Anton Mihelič (mentor), Ana Mamilović, Tea Bemkoč (direktorica), Maja Frigelj (strokovna delavka), Peter Simonišek, Ivana Vatovec (gostja) in Reneja Mihelič

 

Direktorica Knjižnice, gospa Bemkočeva in mentor Mihelič sta tečajnikom podelila potrdila o obiskovanju tečaja, vsi skupaj pa so se nato razšli z željo, da naj KEP, skupaj s Knjižnico, v naslednji izobraževalni sezoni organizira še kakšen esperantski tečaj.

 

 

Potrdila o obiskovanju tečaja so bila lično izdelana

 

Tako se je uspešno zaključila še ena izjemno pomembna aktivnost, tako za KEP, kot tudi za Knjižnico Brežice, kar pomeni za lokalno esperantsko gibanje velik prispevek k širjenju idej esperanta.

 

Tekst: Anton Mihelič

Foto: Maja Frigelj